او روانش را ز ننگ بندگى پرداخت
تا ز خشت جان پاك خویش
ایران ساخت
ایران ساخت
ایران ساخت