گلهای خرمشهر زیبا

ای شهر خرمشهر ای خاک گهر خیز
ای سینه پر آذرت از غصه لبریز

خاکت ببوسم خاک تو بوسیدنی شد
گلهای خرمشهر من بوئیدنی شد

ای قله ایثار و محراب عبادت
آی ای مقام شهر ای شهر شهادت

آوای الوند رود بشنو که شعر فتح خواند
نخلت اگر سوزند برجا ریشه ماند

خورشید از خون سرزند بر خون نشیند
تا شام بد فرجام دشمن را ببیند

سوی تو مرغان مهاجر با آیند
بر آشیان سبز در پرواز آیند

با من بخوان شعر ظفر ای بندر سبز
شب سر شد و آمد سحر ای بندر سبز


بانو سپیده کاشانی