وطن من کجاست ؟

وطن یعنی آذربایجان و ستارخان و بابکهایش
وطن یعنی کوردستان و شیرزنان و دلاور مردانش

وطن یعنی خوزستان و اهواز و مردمان خون گرمش
وطن یعنی سیستان و بلوسچتان و دیار رستم هایش

وطن یعنی خراسان و سمرقند و بلخ و بخار و تاجیکهایش
وطن یعنی گیلان و مازندران و طبرستان و دیار مازیارهایش

وطن یعنی پارس و اصفهان و یزد و کرمان و دیگر شهرهایش
وطن یعنی خلیج همیشه پارس تا دریای مازندرانش

وطن یعنی جزایر سه گانه و بحرین و آبهای گرمش
وطن یعنی ناموس یعنی شرف یعنی زندگی یعنی ایران