بر اساس آمارهای بانک مرکزی، طی 26 سال گذشته بالاترین ضریب جینی در کشور در سال 62 به رقم 0.4540 در دولت میرحسین موسوی و پس از آن در سال 81 با رقم 0.4191 در دولت خاتمی بوده و به این ترتیب این دو دولت رکورددار بالاترین شکاف طبقاتی در کشور هستند


به گزارش فارس، گزارش بانک مرکزی از آمار 26 ساله ضریب جینی در ایران حاکی است: متوسط ضریب جینی که متغییری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها در خصوص توزیع درآمد محسوب می شود، در مدت نخست وزیری میرحسن موسوی 0.4132 بوده که بالاترین متوسط طی 26 سال اخیر است و بدترین عملکرد را در خصوص توزیع عادلانه درآمد نشان می دهد.

ضریب جینی عددی بین صفر و یک است، هرچه این متغیر به عدد صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده توزیع عادلانه تر بین گروه های مختلف درآمدی در کشور است و هرچه به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر است. به عبارت دیگر ضریب جینی کوچک نشان می دهد که تمام افراد جامعه تقریبا از سطح درآمد یا ثروت یکسانی برخوردار هستند؛ درحالی که ضریب یک نشان می دهد یک نفر تمام ثروت را در اختیار دارد و سهم مابقی از ثروت تقریبا صفر است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ، متوسط ضریب جینی در دولت اصلاحات نیز 0.4040 بوده است که از این لحاظ دولت خاتمی پس از دولت میر حسین رتبه دوم را در شکاف بالای طبقاتی به خود اختصاص داده است.

آمارهای بانک مرکزی حاکی است: متوسط ضریب جینی در دولت احمدی نژاد 0.4024 بوده و از این لحاظ دولت احمدی نژاد عملکرد بهتری نسبت به دو دولت میرحسین و خاتمی در توزیع عادلانه درآمد داشته است.

همچنین آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی است: متوسط ضریب جینی در سه سال اول دولت نهم (84 تا 86 ) نسبت به سه سال آخر دولت هشتم یعنی (81 تا 83 ) روند کاهشی را دنبال کرده که حاکی از بهبود شاخص توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی است.

بر اساس این آمار ، شاخص ضریب جینی در ایران در سال 84 برابر 0.4023، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است که با این حساب متوسط ضریب جینی در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود.

این در حالی است که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی در ایران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است که با این حساب متوسط ضریب جینی در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 می شود که در مجموع نشان می دهد، ضربی جینی در دولت نهم با کاهش دو درصدی مواجه شده است.

بر اساس شاخص دیگر یعنی نسبت ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین که توزیع درآمدی را نشان می‌دهد، شکاف طبقاتی در دولت نهم در مقایسه با دولتهای میرحسین و خاتمی کمتر شده است.

نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین در دولت میرحسین به 25.5 برابر هم رسید که بالاترین رکورد در کشور است و در دولت خاتمی نیز بالاترین رکورد نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین 16.9 برابر بوده است، در حالی که این نسبت در دولت احمدی نژاد حداکثر 15.2 برابر بوده است.