چه گوارا پرچم عصیان است.

چه گوارا پرچم عدالت خواهی است.

چه گوارا پرچم آزادیست.

چه گوارا پرچم زندگی و عاشقانه زیستن است.

چه گوارا آدمی دگر می باید ساخت و از نو آدمیست.

چه گوارا پراتیک انقلابیست؛ تلفیق تئوری و عمل است.

چه گوارا بیرق انترناسیونالیزم و وحدت واقعی جامعه بشری است.

چه گوارا نفی اقتداگرائی حاکم و غیر حاکم است.

چه گوارا نماد فریاد سرکوب شده ی یک ملت، یک نسل، یک طبقه است.

چه گوارا آینده است، آینده ای که در آن نه حاکمی است و نه محکومی؛ نه ظالمی است و نه مظلومی.

چه گوارا سمبل انسان سوسیالیستی و از خودرهاست.

چه گوارا پرچم دار راه نوین زندگی است، زندگی که مرگ سرخ  آنرا جاودانه می سازد.

چه گوارا یعنی سازماندهی، سازماندهی، و باز سازماندهی است.

چه گوارا، من «ما» شده است.