خورشید خاموش خواهد شد آن زمان که ایران نباشد،به گردش آمده و نور پاشیده تا به گردش آید و نور پاشد بر جهان تاریک سرزمین مردان بی مانند ما ایران.

 نه جهان خواهیم که ماند و و نه تواند که ماند بی نور در تاریکی اهریمنی.
 جهان نازد به ما که به خود نازیم از آنکه جهان به ما نازد.
 ایران نامت سرفراز باد،بی پیروزی تو نه آن مرد است که نام ایرانی دارد.