در جهان فرمان كوروش اولین منشور بود
سر به تعظیمش سراسر بابل و آشور بود

سینه اسپارت را تا قلب یونان چاك كرد
پشت بخت النصر را سائیده و بر خاك كرد

ما از اسلاف همان خونیم از آن ریشه ایم
پاسدار نام پاك پارس تا همیشه ایم