هر که مهر میهنش در دل نباشد کافر است
این سخن فرموده ی زرتشت پاک وبرتر است
هست ایران مادر فرزند ایرانت پدر
کوششی کن گر تو را مهر از پدر وز مادر است
خسروان پیش نیاکان تو زانو میزنند
این گواهم نقشه شاپور ونقش قیصر است